Investiční dotace na posílení infrastruktury základních škol IROP 2021-2027

Investiční dotace na posílení infrastruktury základních škol IROP 2021-2027

 

Investiční dotace na posílení infrastruktury základních škol IROP 2021-2027

Dotace na vybudování a modernizaci učeben základních škol – žádost o dotaci a studii proveditelnosti zpracujeme na klíč. 

V průběhu roku 2021 je plánováno vypsání výzvy pro základní školy z IROP 2021-2027 (Integrovaný regionální operační program).

Podporované aktivity:

 • podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
 • budování vnitřní konektivity škol;
 • vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
 • budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
 • vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;
 • budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
 • zajištění bezbariérovosti budovy školy (vybudování výtahu, WC pro invalidy, pořízení schodolezu).

 

Příklady možných projektů:

 • Vybudování nové učebny cizích jazyků, budou provedeny potřebné stavební úpravy, pořízeno nové vybavení učebny – nábytek, tablety, SW a HW určený pro výuku jazyků.
 • Modernizace učebny informatiky a zajištění vnitřní konektivity k internetu, stavební úpravy, pořízení nového vybavení učebny – nábytek, osobní počítače/notebooky/tablety, 3D tiskárna, potřebný SW.
 • Zkvalitnění výukového zázemí školy prostřednictvím modernizace učeben přírodních věd (učebny fyziky, chemie, přírodopisu, 3D laboratoře apod.), potřebné stavební práce, pořízení nového vybavení učebny či laboratoře – nábytek, pomůcky a vybavení, tablety, potřebný SW.
 • Rekonstrukce tělocvičny a sportovního hřiště v areálu školy.

 

POZOR!

O dotaci budou moci požádat jen ty školy a jen na ty projekty, které budou uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v Místních akčních plánech (MAP), které připravují místní akční skupiny (MAS). Zároveň obsah projektů musí korespondovat s tím, co bude výzva umožňovat financovat. Proto je nutné investiční záměr nechat do MAP co nejdříve zařadit a jeho obsah včetně předpokládaného finančního objemu dobře zvážit.

V čem Vám můžeme pomoci

Nabízíme profesionální služby pro organizace z řad státní správy a územní samosprávy a to s cílem být odborným, spolehlivým a důvěryhodným partnerem. Specializujeme se především na dotační management, řízení a koordinaci investičních projektů, přípravu a administraci výběrových řízení.  Některé projekty z výše zmíněných jsme již pro základní a střední školy v uplynulých letech kompletně zpracovávali.

Projekty realizujeme kompletně „na klíč“ nebo jsme schopni zajistit jen dílčí služby:

 • Konzultace a zpracování projektového záměru věcné náplně projektu tak, aby projekt získal maximum bodů
 • Zpracování studie proveditelnosti projektu jako povinné přílohy žádosti o dotaci
 • Zpracování kompletní žádostí o dotaci včetně povinných příloh
 • Tvorba kompletní zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy, administrace výběrových řízení
 • Dotační management při realizaci projektu – kompletní zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv vč. žádostí o platbu
 • Zpracování zpráv při udržitelnosti projektu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace po celou dobu trvání projektu, hlídání důležitých termínů

Reference našeho týmu

Specializujeme se na IROP – naši konzultanti realizovali nebo se podíleli na realizaci více než 200 úspěšných projektů pro zákazníky ve veřejné správě. Jednalo se především o zpracování žádostí o dotaci (IROP, ROP, IOP), studií proveditelnosti, tvorbu zadávacích dokumentací a administraci výběrových řízení, dotační management v průběhu realizace projektu a tvorbu dalších studií a analýz.

Máte zájem o spolupráci?
Neváhejte nás kontaktovat:

Ing. Petra Lavičková
konzultant pro oblast školství

Email: petra.lavickova@mlstrategy.cz

Mobil: 608 959 339