Investiční dotace na posílení infrastruktury základních škol IROP 2021-2027

Investiční dotace na posílení infrastruktury základních škol IROP 2021-2027

 

Investiční dotace na posílení infrastruktury základních škol IROP 2021-2027

Dotace na vybudování a modernizaci učeben základních škol – žádost o dotaci a studii proveditelnosti zpracujeme na klíč. 

V průběhu roku 2021 je plánováno vypsání výzvy pro základní školy z IROP 2021-2027 (Integrovaný regionální operační program).

Podporované aktivity:

 • podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
 • budování vnitřní konektivity škol;
 • vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
 • budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
 • vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;
 • budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
 • zajištění bezbariérovosti budovy školy (vybudování výtahu, WC pro invalidy, pořízení schodolezu).

 

Příklady možných projektů:

 • Vybudování nové učebny cizích jazyků, budou provedeny potřebné stavební úpravy, pořízeno nové vybavení učebny – nábytek, tablety, SW a HW určený pro výuku jazyků.
 • Modernizace učebny informatiky a zajištění vnitřní konektivity k internetu, stavební úpravy, pořízení nového vybavení učebny – nábytek, osobní počítače/notebooky/tablety, 3D tiskárna, potřebný SW.
 • Zkvalitnění výukového zázemí školy prostřednictvím modernizace učeben přírodních věd (učebny fyziky, chemie, přírodopisu, 3D laboratoře apod.), potřebné stavební práce, pořízení nového vybavení učebny či laboratoře – nábytek, pomůcky a vybavení, tablety, potřebný SW.
 • Rekonstrukce tělocvičny a sportovního hřiště v areálu školy.

 

POZOR!

O dotaci budou moci požádat jen ty školy a jen na ty projekty, které budou uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v Místních akčních plánech (MAP), které připravují místní akční skupiny (MAS). Zároveň obsah projektů musí korespondovat s tím, co bude výzva umožňovat financovat. Proto je nutné investiční záměr nechat do MAP co nejdříve zařadit a jeho obsah včetně předpokládaného finančního objemu dobře zvážit.

V čem Vám můžeme pomoci

Nabízíme profesionální služby pro organizace z řad státní správy a územní samosprávy a to s cílem být odborným, spolehlivým a důvěryhodným partnerem. Specializujeme se především na dotační management, řízení a koordinaci investičních projektů, přípravu a administraci výběrových řízení.  Některé projekty z výše zmíněných jsme již pro základní a střední školy v uplynulých letech kompletně zpracovávali.

Projekty realizujeme kompletně „na klíč“ nebo jsme schopni zajistit jen dílčí služby:

 • Konzultace a zpracování projektového záměru věcné náplně projektu tak, aby projekt získal maximum bodů
 • Zpracování studie proveditelnosti projektu jako povinné přílohy žádosti o dotaci
 • Zpracování kompletní žádostí o dotaci včetně povinných příloh
 • Tvorba kompletní zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy, administrace výběrových řízení
 • Dotační management při realizaci projektu – kompletní zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv vč. žádostí o platbu
 • Zpracování zpráv při udržitelnosti projektu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace po celou dobu trvání projektu, hlídání důležitých termínů

Reference našeho týmu

Specializujeme se na IROP – naši konzultanti realizovali nebo se podíleli na realizaci více než 200 úspěšných projektů pro zákazníky ve veřejné správě. Jednalo se především o zpracování žádostí o dotaci (IROP, ROP, IOP), studií proveditelnosti, tvorbu zadávacích dokumentací a administraci výběrových řízení, dotační management v průběhu realizace projektu a tvorbu dalších studií a analýz.

Máte zájem o spolupráci?
Neváhejte nás kontaktovat:

Ing. Petra Lavičková
konzultant pro oblast školství

Email: petra.lavickova@mlstrategy.cz

Mobil: 608 959 339

Výzva 92 IROP: Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Výzva 92 IROP: Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Výzva 92 IROP – investiční dotace na vybavení učeben pro základní školy z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje

Dotace na vybudování a modernizaci učeben základních škol – žádost o dotaci a studii proveditelnosti zpracujeme na klíč. 


V tuto chvíli realizujeme dotační management a výběrová řízení našich úspěšných projektů.


V prosinci 2019 vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvu pro základní školy z IROP (Integrovaný regionální operační program) číslo 92 s názvem Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony. O dotaci mohly žádat základní školy (sami nebo prostřednictvím zřizovatele) z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Podporovány jsou především aktivity zaměřené na vybudování a modernizaci učeben cizích jazyků, odborných učeben přírodních věd, laboratoří a dílen (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, matematika, dílny, cvičné kuchyňky apod.), nákup vybavení pro zvýšení schopnosti práce s digitálními technologiemi (učebny výpočetní techniky/informatiky) a to vše za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Také bude možné zajistit bezbariérovost školy/učeben (výtah, schodolez, sociální zařízení).

Dotaci bude možné získat až do výše 90%. Dotaci získají projekty s nejvyšším počtem bodů, při shodě bodů projekty dříve podané.

 

Příklady možných projektů:

 • Vybudování nové učebny cizích jazyků, budou provedeny potřebné stavební úpravy, pořízeno nové vybavení učebny – nábytek, tablety, SW určený pro výuku jazyků (blended learning).
 • Modernizace učebny informatiky, stavební úpravy, pořízení nového vybavení učebny – nábytek, osobní počítače/notebooky/tablety, potřebný SW.
 • Zkvalitnění výukového zázemí školy prostřednictvím modernizace učeben přírodních věd (učebny fyziky, chemie, přírodopisu, 3D laboratoře apod.), potřebné stavební práce, pořízení nového vybavení učebny či laboratoře – nábytek, pomůcky a vybavení, tablety, potřebný SW.
 • Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno potřebné vybavení.

 

POZOR!

O dotaci budou moci požádat jen ty školy a jen na ty projekty, které budou uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v Místních akčních plánech (MAP), které připravují místní akční skupiny (MAS). Zároveň obsah projektů musí korespondovat s tím, co bude výzva umožňovat financovat. Proto je nutné investiční záměr nechat do MAP co nejdříve zařadit a jeho obsah včetně předpokládaného finančního objemu dobře zvážit.

V čem Vám můžeme pomoci

Nabízíme profesionální služby pro organizace z řad státní správy a územní samosprávy a to s cílem být odborným, spolehlivým a důvěryhodným partnerem. Specializujeme se především na dotační management, řízení a koordinaci investičních projektů, přípravu a administraci výběrových řízení.  Některé projekty z výše zmíněných jsme již pro základní a střední školy v uplynulých letech kompletně zpracovávali.

Projekty realizujeme kompletně „na klíč“ nebo jsme schopni zajistit jen dílčí služby:

 • Konzultace a zpracování projektového záměru věcné náplně projektu tak, aby projekt získal maximum bodů
 • Zpracování studie proveditelnosti projektu jako povinné přílohy žádosti o dotaci
 • Zpracování kompletní žádostí o dotaci včetně povinných příloh
 • Tvorba kompletní zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy
 • Administrace veřejných zakázek
 • Dotační management při realizaci projektu – kompletní zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv vč. žádostí o platbu
 • Zpracování zpráv při udržitelnosti projektu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace po celou dobu trvání projektu, hlídání důležitých termínů

Reference našeho týmu

Specializujeme se na IROP – úspěšně jsme zrealizovali více než 35 projektů pro základní a střední školy z výzev 47, 57, 66, 68 IROP. Naši konzultanti realizovali nebo se podíleli na realizaci více než 150 úspěšných projektů pro zákazníky ve veřejné správě. Jednalo se především o zpracování žádostí o dotaci (IROP, ROP, IOP, OP LZZ), studií proveditelnosti, tvorbu zadávacích dokumentací a administraci výběrových řízení, dotační management v průběhu realizace projektu a tvorbu dalších studií a analýz.

Konkrétní seznam referencí Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Máte zájem o spolupráci?
Neváhejte nás kontaktovat:

Ing. Petra Lavičková
konzultant pro oblast školství

Email: petra.lavickova@mlstrategy.cz

Mobil: 608 959 339

Výzva číslo 46, 47 IROP: Infrastruktura základních škol

Výzva číslo 46, 47 IROP: Infrastruktura základních škol

Výzva č. 46, 47 IROP – Investiční dotace na vybavení učeben pro základní školy

Dotace na vybudování a modernizaci učeben základních škol – žádost o dotaci a studii proveditelnosti zpracujeme na klíč. 

V srpnu vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvu pro základní školy z IROP (Integrovaný regionální operační program) číslo 46 a 47 s názvem Infrastruktura základních škol.

Podporovány jsou především aktivity zaměřené na vybudování a modernizaci učeben cizích jazyků, odborných učeben přírodních věd, laboratoří a dílen (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, matematika, dílny, cvičné kuchyňky apod.), nákup vybavení pro zvýšení schopnosti práce s digitálními technologiemi (učebny výpočetní techniky/informatiky) a to vše za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Také bude možné zajistit bezbariérovost školy/učeben (výtah, schodolez, sociální zařízení), rozšíření kapacit školy (nové kmenové učebny, šatny a kabinety), realizovat aktivity vedoucí k sociální inkluzi, zajistit vnitřní konektivitu škol a připojení k internetu, úpravy venkovního prostranství školy (zeleně), pořízení elektronického zabezpečení vstupu do budovy a další aktivity.

Dotaci bude možné získat až do výše 90%, minimální velikost projektu bude 1 mil. Kč. Dotaci získají projekty s nejvyšším počtem bodů, při shodě bodů projekty dříve podané.

 

Příklady možných projektů:

 • Vybudování nové učebny cizích jazyků, budou provedeny potřebné stavební úpravy, pořízeno nové vybavení učebny – nábytek, tablety, SW určený pro výuku jazyků (blended learning).
 • Modernizace učebny informatiky, stavební úpravy, pořízení nového vybavení učebny – nábytek, osobní počítače/notebooky/tablety, potřebný SW.
 • Zkvalitnění výukového zázemí školy prostřednictvím modernizace učeben přírodních věd (učebny fyziky, chemie, přírodopisu, 3D laboratoře apod.), potřebné stavební práce, pořízení nového vybavení učebny či laboratoře – nábytek, pomůcky a vybavení, tablety, potřebný SW.
 • Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno potřebné vybavení.

POZOR!

O dotaci budou moci požádat jen ty školy a jen na ty projekty, které budou uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v Místních akčních plánech (MAP), které připravují místní akční skupiny (MAS). Zároveň obsah projektů musí korespondovat s tím, co bude výzva umožňovat financovat. Proto je nutné investiční záměr nechat do MAP co nejdříve zařadit a jeho obsah včetně předpokládaného finančního objemu dobře zvážit.

V čem Vám můžeme pomoci

Nabízíme profesionální služby pro organizace z řad státní správy a územní samosprávy a to s cílem být odborným, spolehlivým a důvěryhodným partnerem. Specializujeme se především na dotační management, řízení a koordinaci investičních projektů, přípravu a administraci výběrových řízení.  Některé projekty z výše zmíněných jsme již pro základní a střední školy v uplynulých letech kompletně zpracovávali.

Projekty realizujeme kompletně „na klíč“ nebo jsme schopni zajistit jen dílčí služby:

 • Konzultace a zpracování projektového záměru věcné náplně projektu tak, aby projekt získal maximum bodů
 • Zpracování studie proveditelnosti projektu jako povinné přílohy žádosti o dotaci
 • Zpracování kompletní žádostí o dotaci včetně povinných příloh
 • Tvorba kompletní zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy
 • Dotační management při realizaci projektu – kompletní zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv vč. žádostí o platbu
 • Zpracování zpráv při udržitelnosti projektu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace po celou dobu trvání projektu, hlídání důležitých termínů

Reference našeho týmu

Specializujeme se na IROP – v minulém programovacím období jsme se soustředili na projekty financované z IOP (Integrovaný operační program) a ROP (Regionální operační program), nyní se tyto dva operační programy sloučily v IROP. Naši konzultanti realizovali nebo se podíleli na realizaci více než stovky úspěšných projektů pro zákazníky ve veřejné správě. Jednalo se především o zpracování žádostí o dotaci (ROP, IOP, OP LZZ), studií proveditelnosti, tvorbu zadávacích dokumentací a administraci výběrových řízení, dotační management v průběhu realizace projektu a tvorbu dalších studií a analýz.

Konkrétní seznam referencí Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Máte zájem o spolupráci?
Neváhejte nás kontaktovat:

Ing. Petra Lavičková
konzultant pro oblast školství

Email: petra.lavickova@mlstrategy.cz

Mobil: 608 959 339

Výzva číslo 32, 33 IROP: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Výzva číslo 32, 33 IROP: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Výzva č. 32, 33 IROP – Investiční dotace na vybavení učeben pro střední školy

Dne 19.5. 2016 vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvu pro střední a vyšší odborné školy z IROP (Integrovaný regionální operační program) číslo 32 a 33 (dříve uvedená jako č. 36 a 37) s názvem Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Jedná se o kolovou výzvu, to znamená, že finanční prostředky získají nejlépe hodnocení projekty. Zároveň čím dříve je projekt podaný, tím větší šanci na získání dotace má.

Podporovány jsou především aktivity zaměřené na vybudování a modernizaci učeben cizích jazyků, odborných učeben technických a řemeslných oborů, přírodních věd, nákup vybavení pro zvýšení schopnosti práce s digitálními technologiemi a to vše za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Dále je možné financovat stavební úpravy spojené se zajištěním bezbariérovosti školy, podporu sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám a zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

POZOR, z výzvy lze financovat pouze projekty v souladu s KAP (Krajským akčním plánem vzdělávání), proto je nutné do něj projektový záměr co nejdříve nechat zařadit!

Příklady možných projektů:

 • Vybudování nové učebny cizích jazyků, budou provedeny potřebné stavební úpravy, pořízeno nové vybavení učebny – nábytek, tablety, SW určený pro výuku jazyků (blended learning).
 • Modernizace učebny výpočetní techniky, pořízení nového vybavení učebny – nábytek, osobní počítače/notebooky/tablety, potřebný SW.
 • Zkvalitnění výukového zázemí střední školy prostřednictvím modernizace prostor pro výuku technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny, pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení.
 • Modernizace odborných učeben fyziky a chemie gymnázia za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd.
 • Vybudování 3D laboratoře
 • Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno potřebné vybavení.

V čem Vám můžeme pomoci

Nabízíme profesionální služby pro organizace z řad státní správy a územní samosprávy a to s cílem být odborným, spolehlivým a důvěryhodným partnerem. Specializujeme se především na dotační management, řízení a koordinaci investičních projektů, přípravu a administraci výběrových řízení.  Některé projekty z výše zmíněných jsme již pro základní a střední školy v uplynulých letech kompletně zpracovávali.

Projekty realizujeme kompletně „na klíč“ nebo jsme schopni zajistit jen dílčí služby:

 • Konzultace a zpracování projektového záměru věcné náplně projektu tak, aby projekt získal maximum bodů
 • Zpracování studie proveditelnosti projektu jako povinné přílohy žádosti o dotaci
 • Zpracování kompletní žádostí o dotaci včetně povinných příloh
 • Tvorba kompletní zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy
 • Dotační management při realizaci projektu – kompletní zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv vč. žádostí o platbu, hlášení o pokroku
 • Zpracování zpráv při udržitelnosti projektu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace po celou dobu trvání projektu, hlídání důležitých termínů

 Reference našeho týmu

Specializujeme se na IROP – v minulém programovacím období jsme se soustředili na projekty financované z IOP (Integrovaný operační program) a ROP (Regionální operační program), nyní se tyto dva operační programy sloučily v IROP. Naši konzultanti realizovali nebo se podíleli na realizaci více než stovky úspěšných projektů pro zákazníky ve veřejné správě. Jednalo se především o zpracování žádostí o dotaci (ROP, IOP, OP LZZ), studií proveditelnosti, tvorbu zadávacích dokumentací a administraci výběrových řízení, dotační management v průběhu realizace projektu a tvorbu dalších studií a analýz.

Konkrétní seznam referencí Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Máte zájem o spolupráci?
Neváhejte nás kontaktovat:

Ing. Petra Lavičková
konzultant pro oblast školství

Email: petra.lavickova@mlstrategy.cz

Mobil: 608 959 339