Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů

Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů

 

Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů

 

Co se připravuje

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje výzvu III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) a Mapování technické infrastruktury. Plánovaná alokace výzvy je cca 2.000.000.000 Kč, mezi oprávněné žadatele patří vyšší územně samosprávné celky (tj. kraje).

Co vás čeká

Jste zodpovědní za přípravu nebo koordinaci projektu  digitální technické mapy (DTM) kraje?Nemáte potřebné kapacity nebo nechcete přípravné práce řešit vlastním silami? Jste seznámeni s architekturou DTM ČR?Nevíte jaká data v rámci DTM kraje pořizovat? Nebaví vás psát a připravovat studii proveditelnosti?Máte již jasno, jak pořízení nebo rozvoj DTM kraje  správně rozdělit na veřejné zakázky?Víte, jakým způsobem zajistit provoz a rozvoj DTM kraje?

V čem vám pomůžeme

Stanovení rozsahu pořizovaných dat o základní prostorové situaci kraje pro potřeby DTM kraje. Zpracování studie proveditelnosti (včetně návrhu technického řešení) Zajištění souhlasného stanoviska OHA MVČR Zpracování kompletních zadávacích podmínek. Projektový management v době implementace. Technický dozor nad zhotovitelem. Odborné konzultační služby k projektu. Dotační management v době udržitelnosti.

Jak bude vypadat spolupráce

Seznámíme vás s problematikou a aktuálním stavem projektu DTM ČR. Společně navrhneme vizi a priority v oblasti vybudování nebo rozvoje DTM kraje. Ověříme a stanovíme rozsah pořizovaných dat o základní prostorové situaci kraje pro potřeby DTM Připravíme návrh odpovídajícího řešení, skladbu veřejných zakázek a dokumentaci pro získání dotace. Navrhneme a popíšeme způsob zajištění provozu a dalšího rozvoje DTM. Podle dalších požadavků a potřeb zajistíme vše od dotačního managementu až po úspěšnou implementaci.

Kontaktní osoba

Tomáš Marek, konzultant
e-mail: tomas.marek (@) mlstrategy.cz
mobil: (+420) 739 499 417

Výzva číslo 28 IROP: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Výzva číslo 28 IROP: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Výzva č. 28 IROP – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

MMR vyhlásilo 20. dubna 2016 průběžnou výzvu č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
 • Technologická a komunikační infrastruktura (datová centra s vazbou na nově pořízený nebo modernizovaný informační systém).
 • Informační systémy v souvislosti s centry sdílených služeb.
 • Elektronizace podpůrných procesů.

V čem Vám můžeme pomoci

Nabízíme profesionální služby pro organizace z řad státní správy a územní samosprávy a to s cílem být odborným, spolehlivým a důvěryhodným partnerem.

Specializujeme se především na zpracování odborných studií a analýz (např. studií proveditelnosti), dotační management, řízení a koordinaci investičních projektů, přípravu a administraci výběrových řízení.  

Projekty realizujeme kompletně „na klíč“ nebo jsme schopni zajistit jen dílčí služby:

 • Monitorování příležitostí a nových výzev
 • Konzultace a zpracování projektového záměru, věcné náplně projektu
 • Zpracování studie proveditelnosti projektu jako povinné přílohy žádosti o dotaci
 • Zpracování kompletní žádostí o dotaci včetně povinných příloh
 • Tvorba kompletní zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy, administrace celého výběrového řízení
 • Dotační management při realizaci projektu – kompletní zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv vč. žádostí o platbu, hlášení o pokroku
 • Zpracování zpráv při udržitelnosti projektu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace po celou dobu trvání projektu, hlídání důležitých termínů

Reference našeho týmu

Specializujeme se na IROP – v minulém programovacím období jsme se soustředili na projekty financované z IOP (Integrovaný operační program) a ROP (Regionální operační program), nyní se tyto dva operační programy sloučily v IROP. Naši konzultanti realizovali nebo se podíleli na realizaci více než stovky úspěšných projektů pro zákazníky ve veřejné správě. Jednalo se především o zpracování žádostí o dotaci (ROP, IOP, OP LZZ), studií proveditelnosti, tvorbu zadávacích dokumentací a administraci výběrových řízení, dotační management v průběhu realizace projektu a tvorbu dalších studií a analýz.

Konkrétní seznam referencí Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat.

Výzva číslo 25 IROP

Výzva číslo 25 IROP

Dne 11. března 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. výzvu „Knihovny“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Podání žádostí je možné do 31.12.2017.

Kompletní znění výzvy je dostupné na webu:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Knihovny

Výzva číslo 23 IROP

Výzva číslo 23 IROP

Od 24.2.2016 je zpřístupněna výzva číslo 23 z IROP. Výzva je zaměřena na Specifické informační a komunikační systémy a infrastrukturu. Výzva je určena pro státní správu, podání žádostí je možné do 31.12.2017.

Kompletní znění výzvy je dostupné na webu:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-23-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu

Předpokládáme, že podle harmonogramu výzev bude obdobná výzva otevřena i pro obce a kraje a to jako výzva číslo 28 IROP.ML Strategy nabízí zpracování projektové žádosti v profesionální kvalitě a to včetně všech povinných příloh (např. Studie proveditelnosti).